Najszybciej zarezerwujesz nasze usługi online - tak jak 4 z 5 naszych klientów Rezerwuj online
797 014 014

Spór z deweloperem?

Odzyskamy od dewelopera pieniądze, karę umowną lub odsetki, a także doprowadzimy do naprawy usterek lub podpisania umowy.

Potrzebujesz pomocy prawnika w sporze z deweloperem?
Wypełnij formularz!

call
email

Odzyskamy od dewelopera pieniądze, karę umowną lub odsetki, a także doprowadzimy do naprawy usterek lub podpisania umowy.

Kancelaria Pewny Lokal

to zespół prawników specjalizujących się w prawie nieruchomości. Naszym klientom pomagamy w kwestiach spornych z deweloperami. Pomagamy także bezpiecznie kupić mieszkanie i sprawdzić stan prawny nieruchomości oraz odebrać nieruchomość. Możemy wymóc na deweloperze zapłatę kary umownej/odsetek, zwrot zaliczki, a także spowodować, że deweloper usunie wady lub usterki nieruchomości. Nasze biura znajdują się w Warszawie oraz w Radomiu, ale pomagamy klientom na terenie całej Polski.

prawnicy pewny lokal spory z deweloperem
prawnicy pewny lokal spory z deweloperem
prawnicy pewny lokal spory z deweloperem
prawnicy pewny lokal spory z deweloperem
dr mec Piotr Semeniuk szef kancelarii Pewny Lokal

dr mec. Piotr Semeniuk

Na czele zespołu kancelarii stoi Piotr Semeniuk. Piotr jest doktorem prawa (doktorat z prawa ochrony konsumentów i konkurencji obroniony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz adwokatem. Dr Semeniuk pomaga naszym klientom w sporach z deweloperami.

Mamy ponad tysiąc opinii zadowolonych klientów!

logo facebooka logo facebooka

Ocena 4,9 w serwisach Google i Facebook na podstawie
ponad 1000 opinii

W jakich sprawach możemy pomóc?

co wyróżnia operaty w pewny lokal

Zapłata przez dewelopera
kary umownej lub odsetek

Doprowadzimy do zapłaty przez dewelopera kar umownych lub odsetek za opóźnienia związane z wydaniem nieruchomości, przeniesieniem jej własności lub inne opóźnienia terminów wynikających z umowy.

co wyróżnia operaty w pewny lokal

Usunięcie usterek
przez dewelopera

Jeśli deweloper nie chce naprawić usterek zidentyfikowanych podczas odbioru technicznego, pomożemy w napisaniu wezwania do usunięcia usterek powołując się na odpowiednie przepisy prawa.

co wyróżnia operaty w pewny lokal

Zwrot zaliczki lub opłaty
rezerwacyjnej przez dewelopera

Jeśli deweloper odmawia zwrotu opłaty rezerwacyjnej lub zaliczki, prosimy o kontakt się z naszą kancelarią - pomożemy w odzyskaniu pieniędzy. Większość klauzul pozwalających deweloperowi na zatrzymanie zaliczki/kaucji jest abuzywna.

co wyróżnia operaty w pewny lokal

Wymuszenie na deweloperze
zawarcia umowy

Jeśli deweloper odmawia np. przeniesienia własności nieruchomości lub zawarcia umowy deweloperskiej uzasadniając taką odmowę wzrostem cen, czy sporem dotyczącym naprawy usterek, wiemy jaka skłonić go do podpisania umowy.

co wyróżnia operaty w pewny lokal

Analiza możliwości
odstąpienia od umowy

Powiemy Ci, jakich argumentów użyć, żeby bez konsekwencji odstąpić od umowy deweloperskiej lub rezerwacyjnej, a w sytuacji gdy darmowe odstąpienie nie jest możliwe, powiemy z jakim kosztem będzie się wiązać. Pomożemy z przygotowaniem pisma o odstąpieniu.

co wyróżnia operaty w pewny lokal

Wymuszenie
wydania nieruchomości

Przygotujemy w Państwa imieniu lub na papierze firmowym naszej kancelarii pismo wzywające dewelopera do wydania nieruchomości. Dzięki temu, będą Państwo mogli wcześniej wprowadzić się do "swojego M".

co wyróżnia operaty w pewny lokal

Naprawienie wad
na skutek rękojmi

Deweloper ma obowiązek naprawić wady nieruchomości w ciągu 5 lat od jej wydania na podstawie tzw. rękojmi. Pomożemy przygotować pismo z wezwaniem dewelopera do naprawy takich wad.

co wyróżnia operaty w pewny lokal

Inne spory
z deweloperami

Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w sporach z deweloperami. Wiemy, jakich argumentów używać i na jakie przepisy powołać się, żeby deweloper nie lekceważył interesów nabywcy.

Potrzebujesz wsparcia w sporze z deweloperem?

Wypełnij formularz

Co możemy dla Państwa zrobić?

usługi w ramach sporu z deweloperem

Konsultacja

Jeśli nie są Państwo pewni, jakie prawa przysługują Państwu wobec dewelopera albo jaką przyjąć strategię w sporze z deweloperem, nasz prawnik udzieli Państwu telefonicznej porady.

usługi w ramach sporu z deweloperem

Konsultacja połączona z analizą dokumentów

Przeprowadzamy konsultacje telefoniczne także po uprzednim zapoznaniem się z odpowiednią dokumentacją (cena takiej konsultacji jest nieco wyższa).

usługi w ramach sporu z deweloperem

Raport/opinia prawna z analizy dokumentów

Możemy na Państwa życzenie przygotować opinię prawną, którą możecie Państwo np. przedstawić deweloperowi, żeby podeprzeć swoje stanowisko.

usługi w ramach sporu z deweloperem

Przygotowanie projektu pisma wysyłanego przez klienta

Jeśli nie jesteście Państwo pewni na jakie argumenty lub przepisy powołać się w piśmie do dewelopera, żeby zwiększyć swoje szanse, chętnie przygotowujemy dla Państwa pismo z odpowiednimi argumentami.

usługi w ramach sporu z deweloperem

Przygotowanie pisma/wezwania do dewelopera

Z naszego doświadczenia wynika, że deweloperzy częściej uznają rację nabywcy nieruchomości, gdy otrzymują pismo od profesjonalnej kancelarii prawnej. Chętnie przygotujemy takie pismo.

usługi w ramach sporu z deweloperem

Pozew i prowadzenie sprawy w sądzie

W skrajnych sytuacjach możemy w Państwa imieniu przygotować pozew przeciwko deweloperowi (np. o zapłatę) i reprezentować Państwa w postępowaniu sądowym.

Potrzebujesz pomocy prawnika w sporze z deweloperem?
Wypełnij formularz!

call
email

Spory z deweloperem

Niezależnie od tego, w jaki sposób przygotujemy się do zawarcia umowy z deweloperem, zawsze może zdarzyć się, że na późniejszym etapie jej realizacji mogą pojawić się pewne problemy. Dlatego dobrze jest być przygotowanym na każdą ewentualność.

Ustawa deweloperska

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (inaczej ustawa deweloperska) z 2012 roku wprowadziła liczne regulacje, dzięki którym znacząco wzrósł poziom bezpieczeństwa umów zawieranych przez nabywców nieruchomości na rynku pierwotnym. Ustawa szczegółowo określa sposób postępowania ze środkami wpłacanymi przez kupujących, tryb zawierania umów deweloperskich, ich treść, prawa i obowiązki stron, a także obowiązki przedkontraktowe dewelopera i sposób postępowania ze środkami kupujących w przypadku ogłoszenia upadłości przez dewelopera. Zgodnie z ustawą środki wpłacane przez kupujących trafiają na rachunek powierniczy (otwarty lub zamknięty), z którego mogą zostać zwolnione dopiero, gdy bank potwierdzi ukończenie danego etapu inwestycji według harmonogramu prac (w przypadku rachunku otwartego) bądź już po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia (rachunek zamknięty). Dzięki temu nabywca zyskuje gwarancję, że deweloper nie wykorzysta wpłacanych przez niego tytułem umowy deweloperskiej środków na cel niezwiązany z realizacją inwestycji, w której nabywa lokal, co przed 2012 rokiem nie było standardem. Dodatkowo umowa deweloperska musi być podpisywana w formie aktu notarialnego, dzięki czemu strony swoich praw mogą dochodzić na drodze sądowej. Do obowiązków przedkontraktowych dewelopera należy między innymi udostępnienie na żądanie zainteresowanej strony prospektu informacyjnego, zawierającego najważniejsze informacje na temat dewelopera, realizowanej przez niego inwestycji oraz konkretnego lokalu lub domu. Przyszłemu nabywcy przysługuje też prawo zapoznania się z księgą wieczystą nieruchomości, dokumentami dotyczącymi inwestycji (np. pozwolenie na budowę) oraz dewelopera (np. sprawozdanie finansowe). Dzięki temu jeszcze przed zawarciem umowy przyszły kupujący może wiele dowiedzieć się o deweloperze, jego doświadczeniu, kondycji finansowej, a także o interesującej go inwestycji. Sama umowa powinna zgodnie z ustawą zawierać takie informacje jak harmonogram prac, płatności, szczegółowy opis lokalu lub domu, będącego jej przedmiotem, a także warunki odstąpienia od umowy oraz wskazanie terminu odbioru lokalu i jego warunki. Nadal ogromne znaczenie ma dokładne sprawdzenie umowy przed jej podpisaniem, a dzięki pomocy prawnika możliwe będzie zidentyfikowanie wszystkich zapisów potencjalnie niekorzystnych dla kupującego oraz klauzul niedozwolonych. Warto jest w tym zakresie zaufać prawnikom Pewnego Lokalu, którzy bezbłędnie wskażą postanowienia, które powinny podlegać renegocjacjom z deweloperem. Jest to też bardzo ważne w sytuacji, gdy deweloper nie wywiązuje się z umowy - dzięki dobrze skonstruowanej umowie nabywca nie powinien mieć problemów w dochodzeniu swoich praw do dewelopera w przypadku pojawienia się sporu pomiędzy stronami.

Wezwanie dewelopera do zapłaty kar umownych bądź odsetek

Karami umownymi zabezpieczyć można wszystkie terminy określone w umowie, a więc termin zakończenia prac, termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie, termin odbioru oraz termin przeniesienia własności. Mają one formę świadczenia pieniężnego, którego wysokość i sposób naliczania ustalane są indywidualnie pomiędzy stronami umowy. Dzięki zapisaniu w umowie kar w przypadku pojawienia się jakichkolwiek opóźnień po stronie dewelopera kupujący może wystąpić do niego o zapłatę kary umownej niezależnie od wysokości poniesionych z tytułu opóźnienia szkód. W przypadku braku kar kupującemu pozostaje dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych, co wiąże się z koniecznością udowodnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy niewłaściwym wykonaniem umowy przez dewelopera a zaistnieniem szkody oraz wykazania jej wysokości w oparciu o posiadaną dokumentację. Warto zaznaczyć, że jeżeli dochodzimy od dewelopera zapłacenia kary umownej, a umowa nie stanowi inaczej, nie przysługuje nam już możliwość wnioskowania o wspomniane wyżej odszkodowanie, co w sytuacji gdy wysokość poniesionej szkody jest większa od kar może być niekorzystne. Dlatego też w umowie najlepiej jest zagwarantować sobie taką możliwość. Pewny Lokal oferuje swoim klientom wsparcie w zakresie dochodzenia zapłaty kar umownych i odsetek od dewelopera, pierwszym krokiem ku czemu jest przygotowanie kompletnego pisma do dewelopera, zawierającego przede wszystkim kwotę roszczenia oraz termin jej zapłaty.

Deweloper nie usuwa usterek

Podczas odbioru technicznego zakupiony lokal sprawdzany jest pod kątem obecności wad, a także niezgodności z dokumentacją umowną oraz prawem budowlanym i normami. Stwierdzone usterki wpisywane są do protokołu, na którego podstawie deweloper jest zobowiązany w ustawowo określonych terminach do ich usunięcia. Może się jednak zdarzyć, że usterki nie zostaną naprawione. W takiej sytuacji konieczne będzie przygotowanie wezwania do usunięcia usterek i tu także z pomocą przychodzi Pewny Lokal. Podobnie jest w przypadku naprawienia wad na skutek rękojmi, której okres obowiązywania dla nieruchomości wynosi pięć lat od momentu wydania przedmiotu umowy (dwa lata dla rzeczy ruchomych). Prawnicy Pewnego Lokalu, w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie, wspierają nabywców również wtedy, gdy konieczne jest dochodzenie od dewelopera usunięcia wad w zakupionym lokalu lub domu.

Deweloper opóźnia przeniesienie własności

W sytuacji kiedy mija termin zawarcia umowy przeniesienia własności, a deweloper nie planuje wywiązać się z zobowiązań umownych, warto pamiętać o tym, że dzięki notarialnej formie umowy deweloperskiej nabywca ma prawo doprowadzić do przeniesienia na niego własności zakupionego domu bądź lokalu bez konieczności udziału dewelopera. Jeżeli sąd orzeknie na jego korzyść, będzie to jednoznaczne z przeniesieniem własności. Wystąpienie na drogę sądową powinno poprzedzić wyznaczenie przez kupującego nowego terminu zawarcia umowy, jednak nie odleglejszego niż 120 dni od terminu, wskazanego w umowie. W przypadku jego niedotrzymania kupujący ma możliwość odstąpienia od umowy oraz żądania zwrotu poniesionych kosztów. Zazwyczaj jednak spory rozwiązywane są na etapie przedsądowym. W obydwu przypadkach Prawnicy Pewnego Lokalu wskażą najlepszy sposób i drogę do uzyskania oczekiwanego rozwiązania sporu.

Inne spory z deweloperem i odstąpienie od umowy

Innymi problemami, z jakimi może przyjść się mierzyć nabywcom, może być między innymi opóźnienie w odbiorze technicznym lub odmowa zwrotu opłaty rezerwacyjnej bądź wpłaconej zaliczki. W tym drugim przypadku warto mieć na uwadze fakt, ze zazwyczaj zapisy umowne, umożliwiające deweloperom zachowanie środków, są klauzulami abuzywnymi, a więc takimi zapisami, na których treść kupujący nie miał rzeczywistego wpływu, i w związku z tym nie są wiążące. W takiej sytuacji warto również zwrócić się o pomoc prawną do Pewnego Lokalu. Także w przypadku opóźnienia w przekazaniu lokalu kupującemu prawnicy Pewnego Lokalu przygotują stosowne wezwanie do wydania nieruchomości. Dodatkowo, jeżeli termin zabezpieczony jest w umowie karami umowny, kupujący będzie uprawniony do ich dochodzenia od dewelopera.