Najszybciej zarezerwujesz nasze usługi online - tak jak 4 z 5 naszych klientów Rezerwuj online
797 014 014

Jak sprawdzić plan zagospodarowania, czyli MPZP dla działki?

Weryfikacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), obejmującego interesującą nas działkę, powinna być jednym z pierwszych kroków, które podejmiemy przed finalną decyzją o zakupie działki.

wykrzyknik kontaktu pewny lokal
prawnik pewnego lokalu wykrzyknik kontaktu pewny lokal

Potrzebujesz profesjonalnego audytu działki?

navigate_before dr Piotr Semeniuk, adwokat od prawa nieruchomości

inżynier pewnego lokalu

dr Piotr Semeniuk, adwokat od prawa nieruchomości

Weryfikacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), obejmującego interesującą nas działkę, powinna być jednym z pierwszych kroków, które podejmiemy przed finalną decyzją o zakupie działki.

Podpowiadamy jakie dokładnie kroki trzeba wykonać i co może nas czeka na drodze sprawdzania MPZP działki.

Jak sprawdzić przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego

W planie zagospodarowania przestrzennego, jeżeli nasza działka jest nim objęta, znajdują się najważniejsze informacje dotyczące możliwości zagospodarowania interesującego nas obszaru. Warunki ujęte w planie, muszą zostać spełnione po to, aby możliwe było uzyskanie pozwolenia na budowę dla naszej inwestycji.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to część tekstowa (treść uchwały rady gminy), która dokładnie opisuje plan zagospodarowania przestrzennego, określając przeznaczenie terenu, warunki zagospodarowania, jaki występuje rodzaj zabudowy i jakie jest tzw rozmieszczenie inwestycji celu publicznego.

Druga część to element graficzny (zawiera oznaczenie graficzne wraz z legendą), która jest załącznikiem do uchwały. Jest on dokładnym odzwierciedleniem zabudowy i planów zabudowy ulic, ich układu w formie kartograficznej, a symbole i kolory są poparte czytelna legendą.

Dlaczego warto zlecić profesjonalny audyt działki?

Z filmu dowiecie się Państwo m.in., na co warto zwrócić uwagę przed kupnem działki.

W Miejscowym Planie zagospodarowania przestrzennego znajdziemy najważniejsze uregulowania dotyczącego objętego nim terenu, takie jak:

 • Przeznaczenie terenu,
 • Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu,
 • Maksymalną i minimalną intensywność zabudowy,
 • Maksymalną dozwoloną wysokość zabudowy,
 • Ilość miejsc parkingowych,
 • Minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej.

Zapoznać się z nim można na kilka sposobów.

Warunki ujęte w planie muszą zostać spełnione po to, aby możliwe było uzyskanie pozwolenia na budowę.

Jak pozyskać wypis i wyrys z MPZP?

Podstawowym sposobem jest złożenie wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP w odpowiednim dla położenia działki urzędzie gminy. Składa się go na druku dostępnym stacjonarnie w urzędzie lub też na stronie internetowej gminy.

Należy pamiętać, że jego złożenie wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty skarbowej- 30 zł za wypis (do 5 stron, powyżej- 50 zł) i 20 zł za każdą pełną lub rozpoczętą część wyrysu w formacie zbliżonym do A4 (nie więcej niż 200 zł).

Plan miejscowy można też sprawdzić w Internecie, na stronach urzędów. Plany najczęściej można znaleźć w biuletynach informacji publicznej (bip). Najłatwiej jest odszukać interesujący nas akt jeżeli znamy nazwę uchwały, wówczas wystarczy skorzystać z wyszukiwarki na stronie urzędu. W innym przypadku czeka nas przeglądanie planów i ich graficznych załączników w poszukiwaniu takiego, którego zapisy obejmą naszą działkę, co może zająć bardzo dużo czasu.

Warto też skorzystać ze strony geoportal.gov.pl, gdzie w zakładce „Plany zagospodarowania przestrzennego” znajdziemy najważniejsze informacje odnośnie przeznaczenia działki, jeżeli dla terenu, na którym jest położona, sporządzony został plan.

Co robić kiedy nie ma planu zagospodarowania dla działki?

Jeżeli nasza działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, oznacza to, że konieczne będzie wystąpienie do urzędu gminy lub miasta o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Znajdziemy w niej warunki, według których możliwe będzie zabudowanie naszej działki.

Co zawiera plan zagospodarowania przestrzennego działki?

Dzięki sprawdzeniu regulacji miejscowego planu będziemy w stanie potwierdzić wiele ważnych kwestii jak np przeznaczenie działki, co będzie kluczową informacją gdy planujemy na niej postawić dom.

Jeżeli wybrana działka zgodnie z zapisami planu jest działką budowlaną, wówczas sytuacja jest stosunkowo prosta. Gdyby jednak okazało się, że mamy do czynienia z działką rolną, może to oznaczać spore komplikacje, zwłaszcza jeżeli nie planujemy zakupu, będąc rolnikiem.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w dużym uproszczeniu określa, co możemy na danym terenie wybudować a jeżeli dopuszczalna jest zabudowa mieszkaniowa, wówczas w planie znajdziemy regulacje dotyczące między innymi intensywności i wysokości zabudowy, ilości miejsc parkingowych i minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej.

Oto jakie informacje możemy znaleźć w planie zagospodarowania przestrzennego:

 •  Przeznaczenie terenów;
 • Zasady gospodarowania na danym obszarze;
 • Zasady ochrony: ładu przestrzennego, przyrody, dziedzictwa kulturowego, dóbr kultury. Chodzi dokładniej o ochronę środowiska i zabytków takich jak pomniki, miejsca pamięci itp,;
 • Sposób zagospodarowania terenów, które podlegają ochronie szczególnej czyli np terenów zagrożonych usunięciem czy powodzią;
 • Jak kształtować można zabudowę na danym terenie czyli np wielkość i wysokość budynków, ich bliskość od siebie, ich ilość na danym obszarze, jak można łączyć nieruchomości i je dzielić, a gdzie jest kompletny zakaz zabudowy lub ograniczenia;
 • Jak konkretny teren może być użytkowany;
 • Wszelkie informacje dotyczące modernizacji czy rozbudowy infrastruktury technicznej i komunikacji publicznej np nowe drogi, trasy i inwestycje takie jak oczyszczalnia ścieków, które mogą skutecznie utrudnić życie mieszkańcom w sąsiedztwie;
 • Wszystko o opłatach za wzrost wartości nieruchomości, który miał miejsce dzięki planowi zagospodarowani przestrzennego;
 • Wszelkie granice np obiektów handlowych, obszarów pod budowę, rekreacyjnych, imprez masowych itp,;
 • Zasady kształtowania przestrzeni publicznej, tak by mieszkańcy mogli nawiązywać kontakty społeczne i integrować się.

Z miejscowym planem zagospodarowania możemy zapoznać się na stronach urzędów gmin, gdzie znajdziemy ich rejestry. Dużym ułatwieniem jest znajomość nazwy uchwały miejscowego planu, wówczas nie powinniśmy mieć problemu z jego znalezieniem na stronie urzędu. Część urzędów udostępnia także możliwość wyszukania planu w oparciu o lokalizację działki poprzez wykorzystanie portali mapowych. Warto pamiętać o tym, że część uchwał miejscowego planu może okazać się nieaktualna, więc jeżeli nie mamy pewności odnośnie ostateczności danej uchwały, warto zadzwonić do urzędu w celu jej potwierdzenia.

Planie zagospodarowania terenu

Wiele terenów nie jest objętych planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli tak jest w przypadku interesującego nas gruntu, wówczas konieczne będzie wystąpienie do odpowiedniego urzędu z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Taki wniosek możemy złożyć, nawet nie będąc właścicielem gruntu, przy czym wiąże się to z koniecznością wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 598 zł. Mimo wszystko zakup działki bez sprawdzenia wcześniej jej przeznaczenia byłby bardzo ryzykowny.

MPZP i  zmianie ceny nieruchomości

Często, dzięki planowi zagospodarowania przestrzennego zmienia się cena nieruchomości.  Czasem w plan zostają wpisane obiekty, które podnoszą wartość działki np rozbudowanie sieci komunikacji miejskiej, obiektów usługowych czy obiektów użyteczności publicznej albo rozbudowanie dróg dojazdowych i np budowa autostrady w promieniu kilku kilometrów. Zdarzyć się też może, że plan zagospodarowania zmienia przeznaczenie danego obszaru lub gdy użytkowanie w dotychczasowy sposób nieruchomości jest niemożliwe.

W pierwszym przypadku gdy właściciel zarabia na sprzedaży działki dzięki zmianom w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego musi on odprowadzić podatek z tego tytułu do gminy. Opłata nie może być większa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Jeśli dodatkowo wzrost ten miał miejsce przez np remont wykonany przez właściciela wtedy od tej opłaty odliczamy wartość nakładów.

W przypadku gdy właściciel traci na sprzedaży działki przez plan zagospodarowania przestrzennego może wystąpić do gminy o odszkodowanie lub o wykup nieruchomości przez gminę. Jeśli zdecyduje się sprzedać nieruchomość na rynku może wnosić do gminy o odszkodowanie wynoszące równowartość kwoty o jaką obniżyła się kwota nieruchomości. Na złożenie takich wniosków mamy 5 lat od momentu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowana przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowana przestrzennego może niektórym mylić się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, bo istotnie wydają się być do siebie podobne.

Studium określa plany przestrzenne gminy, w tym jej politykę i lokalne zasady gospodarowania terenami i nie jest ono aktem prawa miejscowego. Na podstawie studium uwarunkowań nie mogą być wydawane decyzje administracyjne, czyli zupełnie inaczej niż w przypadku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to tu leży główna różnica między nimi.

Sporządza je prezydent miasta, burmistrz lub wójt a uchwala rada gminy. Można powiedzieć, że jest wstępem do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jak studium przestrzenne może przydać się przy budowie domu lub prowadzeniu działalności gospodarczej?

Wystarczy, że w danym miejscu nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, jest jedynie studium a wtedy można, tak jak i w MPZP, sprawdzić podobne informacje jak np czy blisko naszego domu nie powstanie niedługo droga szybkiego ruchu i inne zakłócające spokój inwestycje, dla prowadzenia niektórych typów działalności gospodarczej mogą na danym terenie być wprowadzone ograniczenia.

Ponadto w studium uwarunkowań możemy znaleźć w nim informacje na tematy takie jak:

 • Zmiany w przeznaczeniu terenu;
 • Tereny przeznaczone pod inwestycje publiczne czy tereny, którym potrzeba rekultywacji;
 • Przekształcenia układu przestrzennego gminy;
 • Plany dla obszarów przeznaczonych na infrastrukturę techniczną i komunikację, czyli dokładnie to czy wokół naszego domu nie postanie np oczyszczalnia ścieków lub autostrada
 • Obszary objęte ochroną przyrody, dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu;
 • Tereny z niebezpieczeństwem występowania katastrof takich jak powódź czy osuwanie ziemi.

Audycie działki z Pewnym Lokalem

W ramach usługi audytu działki Pewny Lokal zapewnia między innymi szczegółowe sprawdzenie zapisów miejscowego planu, a także księgi wieczystej gruntu, bliskości chronionych obszarów przyrody, linii średniego napięcia, terenów zalewowych, jakości powietrza oraz potencjalnie niepokojących pozwoleń na budowę, wydanych dla okolicznych działek. Dzięki temu decyzję o zakupie działki możemy podjąć w oparciu o kompleksową wiedzę na jej temat.

szczegółowa analiza nieruchomości na mapach

Co sprawdzić przed zakupem działki budowlanej?

Zachęcamy do obejrzenia naszego filmu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

czy odbiór kluczy jest tożsamy z odbiorem mieszkania?

Zachęcamy do obejrzenia materiału.

Poradniki

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Jak kupić nieruchomość
od dewelopera?

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Poradnik odbioru
technicznego od dewelopera

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Kary umowne w umowach nieruchomościowych

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Rękojmia
nieruchomości

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Cesja i inne formy flipowania nieruchomości

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Poradnik dla nabywców
na rynku wtórnym

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Badanie
termowizyjne

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Sprawdzenie
prac wykończeniowych

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Umowa deweloperska
- na co zwracać uwagę?

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Audyt działki

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
Kupno mieszkania a lokatorzy
Średnia 5/5 na podstawie 94 opinii.

Poznaj naszych prawników

Analiza dokumentacji prawnej z Pewny Lokal:

Dyspozycyjność

DYSPOZYCYJNOŚĆ

Raport z analizy przygotowujemy w ciągu 48h.

Dyspozycyjność

DOŚWIADCZENI PRAWNICY

Analizy umów wykonują doświadczeni prawnicy.

Dyspozycyjność

JEDNOLITY FORMAT USŁUG

Raporty wykonywane są według sprawdzonego schematu.

Dyspozycyjność

ZGROMADZONA WIEDZA

Doświadczenie z setek przeanalizowanych umów.

Zamów analizę prawną

Dowiedz się, jak bezpiecznie kupić i odebrać mieszkanie

jakie kruczki deweloperzy stosują w umowach deweloperskich?

Obejrzyj rozmowę naszych ekspertów.

Jak sprawdzić nieruchomość?

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka