Sprawdzenie działki przed kupnem - informacje o działce

słuchawka telefonu
strzałka

Potrzebujesz profesjonalnego audytu działki?

Oddzwaniamy w kilka minut!

Sprawdzenie działki przed kupnem | 797 014 014

Z artykułu dowiesz się, jak sprawdzić działkę przed kupnem oraz jakie czekają Cię formalności z tym związane.

Jeżeli podjęliśmy decyzję o budowie domu, wówczas następnym krokiem, co oczywiste, jest wybór działki, na której nasz dom postawimy. Po jej znalezieniu, a jeszcze przed przystąpieniem do umowy ze sprzedającym, konieczne jest bardzo dokładne sprawdzenie wybranej działki. Dzięki temu zyskamy pewność, że nie będziemy w przyszłości musieli mierzyć się z  niepotrzebnymi komplikacjami.

Przed przystąpieniem do umowy ze sprzedającym konieczne jest bardzo dokładne sprawdzenie wybranej działki.

Jak sprawdzić działkę? - audyt działki budowlanej

Kluczowe jest przede wszystkim sprawdzenie jej stanu prawnego. Najważniejsze informacje znajdziemy bez problemu w księdze wieczystej, prowadzonej dla działki (potwierdzenie własności, uregulowania dotyczące drogi dojazdowej, wszelkie obciążenia, służebności). Zapoznanie się z księgą możliwe jest zarówno w sposób tradycyjny, w wydziale wieczystoksięgowym właściwego ze względu na położenie działki Sądu Rejonowego (wymaga to złożenia wniosku o wypis z księgi, za wypis zwykły zapłacimy 30 zł, za pełny - 60 zł), jak i poprzez stronę Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat skorzystać możemy z dostępu do Elektronicznych Ksiąg Wieczystych.

Podstawowym warunkiem jest znajomość numeru księgi, którą zamierzamy sprawdzić. Najprostszym sposobem jego uzyskania jest zwrócenie się o jego wskazania do sprzedającego. Jeżeli jednak nie mamy takiej możliwości, wówczas przedmiotowy numer możemy próbować pozyskać w sądzie lub skorzystać z usługi odpłatnego (w cenie średnio 40 zł za jeden numer księgi) udostępnienia niezbędnego nam numeru w oparciu adres działki lub jej numer. Sama księga składa się z czterech działów - pierwszy zawiera podstawowe informacje o nieruchomości, drugi - dane jej właściciela lub użytkownika wieczystego, w trzecim znajdziemy informacje odnośnie istniejących służebności, obciążeń i roszczeń, a dzięki zapoznaniu się z działem czwartym dowiemy się, czy hipoteka nieruchomości nie jest obciążona (jeżeli jest, to właśnie w dziale czwartym znajdziemy dane wierzyciela hipotecznego). Warto pamiętać o tym, że dostęp do ksiąg jest jawny, ale z aktami księgi, zawierającymi dokumenty, stanowiące podstawę do wpisów w księdze, przechowywanymi w formie papierowej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, prowadzącego daną księgę wieczystą, zgodnie z art. 36.1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece zapoznać może się „osoba mająca interes prawny oraz notariusz”.

pewny lokal icon

Kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość?

speed clock

Uniknij kosztownych błędów! W 60 sekund odpowiedz na 5 prostych pytań, a my powiemy Ci, na co uważać!

house icon

Kupujesz czy sprzedajesz nieruchomość?

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Gratulujemy podjęcia decyzji! Pamiętaj jednak, że jeśli kupujesz dom od dewelopera, który już jest wybudowany, to bardzo ważne, żebyś m.in.:

 1. Sprawdził dokładnie zapisy umowne - najpewniej będziesz podpisywać umowę przedwstępną, a nie deweloperską. To ważna różnica!
 2. Zweryfikował dewelopera i bezpieczeństwo inwestycji - nieruchomości domowe to mniej "ucywilizowany" niż rynek mieszkaniowy!
 3. Miał prawo do odbioru deweloperskiego i wiedzę techniczną, jak sprawdzić nieruchomość. W przypadku domów to szczególnie ważne!

Pod tym linkiem udostępniamy Ci darmowy poradnik.

W praktyce oznacza to, że z aktami zapoznać się może notariusz, właściciel nieruchomości oraz pośrednik nieruchomości, odpowiedzialny za prowadzenie danej transakcji. Jednak dla bezpiecznego przeprowadzenia transakcji dostęp do samej księgi jest w zupełności wystarczający. Warto mieć jedynie na uwadze fakt, że czytanie księgi dla osoby postronnej nie musi być prostym zadaniem, stąd wartym rozważenia rozwiązaniem jest  skorzystanie z oferowanej przez

Pewny Lokal usługi audytu prawnego działki, w ramach którego dokładnie sprawdzana jest między innymi właśnie prowadzona dla niej księga.

Jak sprawdzić przeznaczenie działki? - miejscowy plan i decyzja o warunkach zabudowy

Kolejnym elementem badania stanu prawnego działki jest sprawdzenie w urzędzie gminy, czy jest ona działką budowlaną (jeżeli nie, sprawdźmy, jakie są warunki jej przekwalifikowania) i jakie są ustalone dla niej warunki zabudowy.

Przeznaczenie działki znajdziemy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) pod warunkiem, że interesująca nas działka jest nim objęta, dlatego też konieczne jest też zapoznanie się z wypisem i wyrysem z MPZP, a jeżeli nie został on sporządzony dla danej działki, wówczas możemy wystąpić o warunki zabudowy (na ich otrzymanie poczekamy do dwóch miesięcy). Pozwoli nam to na uzyskanie informacji dotyczących ewentualnych ograniczeń możliwości zabudowy oraz obszarów chronionych (czy działka nie podlega ochronie np. ze względu na warunki środowiskowe).

Plan zagospodarowania uchwalany jest przez Radę Gminy i zatwierdzany przez wojewodę i zawiera regulacje dotyczące przeznaczenia terenu, a także wskazanie warunków jego zabudowy oraz zagospodarowania. Wypis i wyrys z planu stanowią łącznie podstawowy dokument, zawierający ustalenia miejscowego planu odnośnie działki, której zabudowaniem jesteśmy zainteresowani. Dlatego też w celu zweryfikowania, czy realizacja naszego planu będzie możliwa, konieczne jest sprawdzenie obowiązujących w tym zakresie regulacji. Plan jako akt prawa miejscowego jest jawny i każdy zainteresowany ma prawo zapoznania się z jego zapisami. Część gmin dokument publikuje na swoich stronach internetowych, przy czym nie jest to ich obowiązkiem.

Podstawowym sposobem na uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu jest złożenie stosownego wniosku w odpowiednim dla położenia działki urzędzie gminy. Wniosek przekazać można za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub złożyć go w urzędzie osobiście. W tym celu konieczne będzie wcześniejsze ustalenie danych adresowych interesującej nas działki, co zrobić możemy w oparciu o opublikowany na stronie internetowej urzędu dokument, a jeżeli nie ma takiej możliwości, wówczas najlepszym rozwiązaniem będzie bezpośrednie skontaktowanie się z urzędem w celu uzyskania niezbędnych informacji. Na wydanie wypisu i wyrysu poczekamy średnio od tygodnia do miesiąca od momentu złożenia wniosku.

W przypadku gdy działka nie jest objęta planem wystąpić należy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, która będzie stanowić podstawę do ubiegania się o pozwolenia na budowę. Będzie ona niezbędna w sytuacji gdy planujemy zmienić istniejący sposób zagospodarowania nieruchomości, a dokładnie „dla robót budowlanych powodujących zmianę zagospodarowania terenu lub użytkowania obiektu budowlanego w całości lub w części, nawet wtedy, gdy nie wymagają pozwolenia na budowę (ewentualnie zgłoszenia). Wyjątek stanowi tymczasowe zagospodarowanie terenu. Pozostałe zmiany zagospodarowania terenu nie są objęte obowiązkiem wydania decyzji. […] Roboty budowlane niepowodujące zmiany sposobu zagospodarowania terenu lub użytkowania obiektu nie wymagają ustalenia warunków zabudowy” (z komentarza do Ustawy prof. Z. Niewiadomskiego).

Stosowny wniosek złożyć należy we właściwym urzędzie gminy lub miasta. Wniosek nie musi być składany przez właściciela nieruchomości, dodatkowo dla jednej działki złożyć można kilka wniosków. Decyzja o warunkach zabudowy wygasa w momencie wydania pozwolenia na budowę dla danego terenu, a także w przypadku ustalenia dla danego obszaru planu zagospodarowania (nie dotyczy to sytuacji gdy wydane zostało już ostateczne pozwolenie na budowę).

Potrzebujesz pomocy w sprawdzeniu kupowanej działki?

Zamów pomoc Pewny Lokal!

 • Audyt działki wymaga wiedzy prawnej, technicznej oraz urbanistycznej.
 • Powiemy, co można wybudować na działce i jakie budynki powstaną w pobliżu. Sprawdzimy też umowę kupna działki.
 • Sprawdzimy stan prawny działki i to, czy nie jest położona w niebezpiecznej strefie (np. zalewowej, oddziaływania cmentarza itp.).

Analiza już do 299 zł.
Gwarancja wyłapania wad prawnych.
Audyty działki nawet w 24 h.

Kolejnym elementem badania stanu prawnego działki jest sprawdzenie w urzędzie gminy

Audyt działki - o czym nie można zapomnieć?

Z wypisu z rejestru gruntów, który uzyskamy w Wydziale Geodezji urzędu gminy, dowiemy się więcej na temat rodzaju gruntów.

Część starostw udostępnia możliwość wnioskowania o dokument on-line, podstawową drogą złożenia wniosku pozostaje jednak wizyta w urzędzie (starostwie powiatowym albo urzędzie miasta) bądź wysłanie wniosku pocztą. Wniosek złożyć może właściciel nieruchomości, osoba posiadająca prawo zarządzania gruntem bądź strona posiadająca prawne powody, uzasadniające potrzebę uzyskania dokumentu, a więc inaczej posiadająca interes prawny. Interes prawy posiadać będzie osoba, której prawo wpisane zostało do księgi wieczystej nieruchomości.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji. Za wypis i wyrys dla nieruchomości położonej w granicach jednego obrębu ewidencyjnego w wersji elektronicznej zapłacimy 140 zł, za wersję papierową - 150 zł. Koszt samego wypisu to odpowiednio 40 i 50 zł.

W wypisie znajdziemy adres urzędu, dane adresowe nieruchomości, dane jej właściciela, informacje na temat nieruchomości (numer działki, symbol klasy użytku i jego powierzchnię, numer księgi wieczystej). Na wydanie dokumentu nie powinniśmy zazwyczaj czekać dłużej niż 14 dni, przy czym termin ten jest ustalany indywidualnie.

Przed zakupem działki należy również sprawdzić kwestię uzbrojenia terenu - czy media są doprowadzone do działki oraz jakie są ewentualnie warunki techniczne dla ich doprowadzenia. Dzięki temu będziemy w stanie oszacować koszty instalacji, zależne od odległości sieci oraz  mocy przyłączeniowej. Warunkiem koniecznym dla uzyskania pozwolenia na budowę jest posiadanie warunków technicznych podłączenia inwestycji do sieci.

Dobrze jest też zweryfikować:

 • kształt działki,
 • zadrzewienie,
 • topografię,
 • jakość gruntów,
 • dostęp do drogi,
 • infrastrukturę i sąsiedztwo, np. czy w bliskiej okolicy nie ma zakładów przemysłowych, oczyszczalni ścieków itp.

Kupno działki budowlanej - formalności

W przypadku zakupu działki budowlanej dobrze jest podpisać ze sprzedającym umowę przedwstępną (w formie aktu notarialnego lub nie), a dopiero później umowę przeniesienia własności (obowiązkowo u notariusza!). Dzięki temu zyskamy czas na przygotowanie się do finalizacji zakupu (np. na uzyskanie kredytu na zakup), dokładne sprawdzenie wszystkich ważnych dla nas kwestii oraz na skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów, co będzie miało duże znaczenie zwłaszcza dla sprzedającego, ponieważ to na nim spoczywa obowiązek przygotowania kompletnej dokumentacji dotyczącej zbywanej działki z uwzględnieniem:

 • Wypisu z księgi wieczystej - dla potwierdzenia posiadania prawa własności działki lub innego dokumentu potwierdzającego takie prawo,
 • Wypisu z rejestru gruntów,
 • Wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • Zaświadczenia  o objęciu/nieobjęciu działki obszarem rewitalizacji,
 • Zaświadczenia ze starostwa powiatowego, że działka nie jest lasem,
 • Zaświadczenia o niezaleganiu z podatkiem od nieruchomości.

Planując budżet warto uwzględnić w nim koszty związane właśnie z zawarciem umowy u notariusza. Podpisanie umowy w formie aktu notarialnego wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty z tytułu taksy notarialnej, której maksymalną wysokość reguluje stosowne rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Brak jest jednak regulacji określających minimalny poziom wynagrodzenia notariusza, dlatego też warto jest wysokość taksy negocjować. Dodatkowym kosztem, związanym z zakupem działki, będzie podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości przedmiotu umowy, a także stałe opłaty sądowe (na przykład za założenie księgi i wpis do niej).

Dzięki kompleksowemu sprawdzeniu działki przed jej zakupem w ramach usługi audytu działki, oferowanej przez Pewny Lokal, zyskamy pełną wiedzę na temat gruntu, nad zakupem którego się zastanawiamy.


Poznaj Pewny Lokal

 1. Jesteśmy jedyną w Polsce firmą kompleksowo pomagającą w bezpiecznym zakupie mieszkania zarówno od dewelopera, jak i na rynku wtórnym.
 2. Pomogliśmy ponad 30 000 klientów w odbiorze mieszkania od dewelopera.
 3. Poza odbiorami pomagamy również w analizie umów od dewelopera oraz przeprowadzamy kompleksowe audyty techniczne i prawne na rynku wtórnym.
 4. Wreszcie pomagamy też w innych kwestiach, m.in. audycie działki, badaniu termowizyjnym lub przy sprawdzeniu ekipy wykończeniowej.
 5. Termin odbioru, analizy prawnej lub innej usługi możesz wygodnie zarezerwować online tutaj.

Dlaczego warto zlecić profesjonalny audyt działki?

Z filmu dowiecie się Państwo m.in., na co warto zwrócić uwagę przed kupnem działki.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Co sprawdzić przed zakupem działki budowlanej?

Zachęcamy do obejrzenia naszego filmu.


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
Kupno mieszkania a lokatorzy
Średnia 5/5 na podstawie 695 opinii.

Potrzebujesz profesjonalnego audytu działki?

Sprawdź działkę z Pewny Lokal:

Ogólnopolska skala

Ogólnopolska skala

Działamy na terenie całej Polski.

Wysoka specjalizacja

Wysoka specjalizacja

Nasi prawnicy są wyspecjalizowani konkretnie w prawie nieruchomości.

Realizacja w 48h

Realizacja w 48h

Sporządzenie raportu zajmie nam najczęściej 2 dni robocze.

Dyspozycyjność

Dyspozycyjność

Możemy wykonać audyt działki w dowolnym terminie.

Kompleksowa analiza

Kompleksowa analiza

Sprawdzimy nie tylko księgi wieczyste, ale też kwestie budowlane i inne ryzyka.

Dowiedz się, jak bezpiecznie kupić i odebrać mieszkanie

Poradniki

Zachęcamy do pobrania darmowych poradników przygotowanych przez naszych prawników i inżynierów

Poradnik: audyt działki

okładka poradnika

Poradnik dla nabywców na rynku wtórnym

okładka poradnika

Poradnik: kary umowne w umowach nieruchomościowych

okładka poradnika

Zobacz, jak podpisuje się umowę sprzedaży nieruchomości u notariusza.

Zachęcamy do obejrzenia naszego filmu.

Jak sprawdzić nieruchomość?

Audyt nieruchomości to nie tylko równe posadzki i bezpieczne instalacje.

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka