Najszybciej zarezerwujesz nasze usługi online - tak jak 4 z 5 naszych klientów Rezerwuj online
797 014 014

Odbiór mieszkań po remoncie

Kiedy masz już zaplanowany budżet, jaki możesz przeznaczyć na remont oraz wybraną ekipę, której zleciłeś/aś odpowiednie zadania, teraz pozostaje czekać na efekt końcowy.
wykrzyknik kontaktu pewny lokal
prawnik pewnego lokalu wykrzyknik kontaktu pewny lokal

Chcesz sprawdzić poprawność prac wykonanych przez ekipę remontową lub chcesz pomocy w podpisaniu bezpiecznej umowy z ekipą?

navigate_before Karol, główny inżynier Pewny Lokal

inżynier pewnego lokalu

Karol, główny inżynier Pewny Lokal

Jak wykonać odbiór mieszkania po remoncie

Odbiór mieszkania po zakończonym remoncie lub pracach wykończeniowych jest kluczowym momentem - w jego trakcie sprawdzić należy, w jaki sposób wykonane zostały zlecone prace, a także ocenić lokal pod kątem obecności usterek. Dlatego warto wiedzieć, na co musimy zwrócić uwagę podczas odbierania mieszkania od firmy wykończeniowej. Dobrze przy tym pamiętać, że wszystko będzie zależało od tego, jaki dokładnie zakres prac obejmował remont.

Podczas odbioru warto jest skorzystać ze wsparcia specjalistów, którzy będą potrafili dokładnie sprawdzić, czy wszystko, co zleciliśmy, zostało wykonane poprawnie.

W Firmie Pewny Lokal możesz zamówić usługę sprawdzenia ekipy remontowej.

Ocenie stanu technicznego mieszkania przed remontem

Jeszcze przed rozpoczęciem prac w lokalu dobrze jest dokładnie sprawdzić jego stan techniczny, dzięki czemu możliwe będzie przynajmniej wstępne oszacowanie kosztów planowanych prac. Remont jest często wielką niewiadomą, a w jego trakcie mogą spotkać nas liczne niespodzianki, związane z koniecznością przeprowadzenia napraw, których nie uwzględniliśmy w harmonogramie prac oraz budżecie. Audyt techniczny pozwoli zminimalizować ryzyko konieczności poniesienia dodatkowych kosztów, a jeżeli planujemy zakup mieszkania w stanie do remontu, wówczas może okazać się, że jego koszt będzie na tyle duży, że cała inwestycja przestanie być dla nas opłacalna. Przeprowadzenie takiej oceny stanu technicznego mieszkania najlepiej jest zlecić profesjonalistom - inżynier lub inspektor budowlany będzie w stanie zidentyfikować wszystkie potencjalne problemy oraz wskazać wszystkie elementy, których wymiana lub naprawa będzie konieczna.

Zobacz, dlaczego warto zlecić nam sprawdzenie ekipy wykończeniowej.

Zachęcamy do obejrzenia naszego filmu.

W ramach audytu technicznego należy ocenić między innymi stan tynków i podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, wszystkich instalacji, piony, poziomy oraz kąty, a także stan przynależności. Warto przy tym pamiętać, że nie tylko niezadowalający stan danych elementów może przemawiać za koniecznością ich wymiany, ale także ich niedostosowanie do aktualnych wymogów bezpieczeństwa (na przykład w przypadku instalacji elektrycznej) lub ich niskie parametry, co może mieć miejsce w przypadku stolarki okiennej lub drzwiowej. Mieszkanie dobrze jest sprawdzić przy wykorzystaniu kamery termowizyjnej - bezkontaktowe badanie termowizyjne umożliwi zidentyfikowanie niewidocznych wad, takich jak mostki termiczne, zawilgocenia, przecieki i nieszczelności. Inżynierowie i inspektorzy Pewnego Lokalu służą swoją pomocą w prowadzeniu audytu technicznego nieruchomości zarówno przed jej zakupem, jak i w trakcie odbioru technicznego oraz odbioru lokalu po zakończeniu prac przez ekipę remontową.

Odbiorze mieszkania po remoncie

Decydując się na współpracę z wybraną firmą remontową dobrze jest pamiętać o tym, aby zawrzeć z wykonawcą umowę, najlepiej w formie pisemnej. Dzięki temu zyskamy większą pewność, że wykonawca wywiąże się z podjętego zobowiązania i że zrobi to w sposób, w jaki zostało to ustalone z inwestorem. Umowa o roboty budowlane jest uregulowana w Kodeksie cywilnym i podlega zapisom Ustawy prawo budowlane. Umowa powinna jak najdokładniej określać zakres prac, obowiązki i prawa jej stron, wysokość wynagrodzenia wykonawcy oraz sposób jego płatności, a także definiować odpowiedzialność wykonawcy za wady robót - na podstawie art. 471 i następnych Kodeksu cywilnego strony odpowiadają na zasadach ogólnych, ale indywidualne ustalenia mogą modyfikować umowne zasady odpowiedzialności. Dopuszczalne jest też wykorzystanie w umowie kar umownych.

Do umowy załączona powinna zostać niezbędna dokumentacja techniczna. Dość często jej częścią jest też Standard wykończenia, zawierający najważniejsze informacje dotyczące materiałów oraz rozwiązań, które powinny zostać wykorzystane przez wykonawcę. Podczas odbioru prac dokumentacja umowna będzie służyć jako podstawa do oceny ich jakości i poprawności.

Warto też wcześniej zapisać rzeczy, które będą wymagały remontu bądź wymiany oraz nasze oczekiwania wobec wykonawcy, co znacząco ułatwi sprawdzenie sposobu i jakości zrealizowanych prac. Jeśli przeprowadzaliśmy remont całego mieszkania, w tym ścian, podłóg, instalacji, okien i drzwi, wówczas dzięki skorzystaniu ze wsparcia firmy Pewny Lokal jakość wykonanych prac zostanie poddana dokładnej analizie, przeprowadzanej przez profesjonalistów. Jeśli jednak planujemy samodzielnie dokonać oględzin, warto zabrać ze sobą niezbędny sprzęt, w tym miarkę, kątownik lub poziomicę, aby móc dokładnie sprawdzić czy wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z umową. W ramach usługi oceny prac ekipy remontowej inżynierowie Pewnego Lokalu sprawdzają między innymi takie kwestie jak pion ścian, poprawność wymiarów  wszystkich elementów w mieszkaniu oraz czy kąty proste są zachowane. Dodatkowo weryfikowane są wszystkie instalacje w lokalu, stan okien oraz drzwi i podłóg. Oceniana jest zarówno zgodność zrealizowanych prac z obowiązującymi regulacjami prawa budowlanego i normami budowlanymi, jak i z dokumentacją umowną (umowa o roboty budowlane wraz z załącznikami).

Ponieważ skuteczne przeprowadzenie takiej kontroli wymaga od osoby ją prowadzącej posiadania specjalistycznej wiedzy, a najlepiej też doświadczenia, warto jest skorzystać w tym zakresie z profesjonalnego wsparcia. Dzięki temu pozbędziemy się jakichkolwiek wątpliwości dotyczących ewentualnych błędów, popełnionych przez ekipę wykończeniową.  W przypadku wykrycia podczas odbioru usterek, powinny one zostać wpisane do protokołu odbioru, na którego podstawie wykonawca będzie zobligowany do ich naprawienia.

Odbiór mieszkania powinien nastąpić w czasie określonym w umowie pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą. Umowa, jak zostało wcześniej wspomniane, powinna zawierać dokładny opis tego, co poddawane jest remontowi, komu zlecamy dane działania, datę i miejsce jej zawarcia, podpisy jej stron oraz termin rozpoczęcia i zakończenia prac remontowych. Powinniśmy pamiętać także o tym, aby w umowie odpowiednio zabezpieczyć wskazane w niej terminy (na przykład karami umownymi). Warto też przemyśleć kwestię odpowiedzialności wykonawcy w sytuacji, gdybyśmy mieli mieć do czynienia z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego umowy.


sprawdzenie ekipyW Firmie Pewny Lokal możesz zamówić usługę sprawdzenia ekipy remontowej.

Co zrobić, gdy prace remontowe nie spełniają naszych oczekiwań

Podczas odbioru mieszkania, jeśli zauważymy, że praca nie została wykonana prawidłowo, jest niedokładna i widoczne są wady np. nierówno ułożone płytki, zabrudzenia na ścianach, możemy wezwać wykonawcę do naprawienia błędów.

Jeżeli umowa nie reguluje odrębnie kwestii odpowiedzialności wykonawcy, wówczas zastosowanie znajdują regulacje Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nimi inwestor, w przypadku stwierdzenia uchybień po stronie wykonawcy, może zobowiązać go do naprawy usterek w ustalonym terminie, odstąpić od umowy w przypadku przekroczenia terminów umownych bądź zlecić innemu wykonawcy naprawę wad lub dokończenie prac. Za usuwanie wad powinien odpowiadać finansowo wykonawca, który się ich dopuścił, w innym przypadku możemy obniżyć jego wynagrodzenie. Zgodnie z art. 322 Kodeksu postępowania cywilnego inwestor może dochodzić od wykonawcy odszkodowania za przeprowadzony niewłaściwie remont. Warto też pamiętać o przysługującym konsumentowi (w tym przypadku zleceniodawcy) uprawnieniu, jakim jest rękojmia.

Rękojmi w umowie o prace budowlane

W przypadku prac remontowych, prowadzonych w oparciu o umowę o roboty budowlane, zastosowanie znajduje 638 § 1 k.c., zgodnie z którym „Do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie jest wyłączona, jeżeli wada dzieła powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez zamawiającego”.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nie jest zależna od winy wykonawcy ani od jego wiedzy na temat istnienia wady bądź od pojawienia się szkody po stronie zlecającego prace remontowe.

Z wadą fizyczną obiektu (remontowanego lokalu), zgodnie z art. 556 Kodeksu cywilnego, będziemy mieć do czynienia gdy ten:

  • nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie posiada właściwości, o których istnieniu wykonawca zapewnił inwestora;
  • nie nadaje się do celu, o którym inwestor poinformował wykonawcę przy zawarciu umowy, a wykonawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia;
  • został inwestorowi wydany w stanie niezupełnym.

Nie będzie tu miał znaczenia fakt, czy wykonawca zlecał prace podwykonawcy, ponieważ za jego działania wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, ani też czy do powstania wady nie przyczynił się sam inwestor, jeżeli postępował zgodnie ze wskazówkami, otrzymanymi od wykonawcy.

Z tytułu rękojmi inwestor może domagać się od wykonawcy naprawy wad, które ten powinien usunąć w jak najkrótszym możliwym czasie. W przypadku odmowy usunięcia wad, inwestor może żądać obniżenia wynagrodzenia wykonawcy bądź odstąpić od umowy, jeżeli stwierdzona wada jest istotna. Rękojmia obowiązuje przez pięć lat od momentu wydania przedmiotu umowy w przypadku nieruchomości i w tym czasie inwestor może skorzystać z przysługujących mu wcześniej wymienionych praw. Warto pamiętać o tym, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony mogą modyfikować odpowiedzialność z tytułu rękojmi (wyłączyć ją, rozszerzyć lub ograniczyć), ale jeżeli zleceniodawca jest konsumentem będzie to możliwe tylko w wypadkach określonych w przepisach szczególnych. Wszelkie modyfikacje rękojmi będą również bezskuteczne w przypadku gdy wykonawca zataił podstępnie wadę przed inwestorem.

Wykonawca może też udzielić gwarancji na zrealizowane prace w formie oświadczenia, określającego jej zakres i uprawnienia inwestora w przypadku stwierdzenie wad prac. Wykonawca może się zobowiązać do zwrotu ceny, naprawy usterek lub realizacji innej, wskazanej w gwarancji, usługi. Czas trwania gwarancji, sposób zgłoszenia wad w jej ramach oraz przysługujące inwestorowi z jej tytułu uprawnienia powinny zostać określone, zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez strony, w zawartej z  wykonawcą umowie o roboty budowlane. Dlatego tak duże znaczenie ma jej właściwe sformułowanie.

Jak wybrać dobrego wykonawcę?

Jeśli zlecamy remont specjalistom oczekujemy od nich profesjonalnego podejścia, jak najlepiej wykonanej pracy i braku opóźnień. Każdy z nas oczekuje bezproblemowego odbioru mieszkania po remoncie, choć praktyka pokazuje, że usterki nie są niestety rzadkością. Musimy pamiętać o zrobieniu odpowiedniego researchu dotyczącego wybrania najlepszej ekipy remontowej, która spełni nasze wymagania. Warto sięgnąć po opinie znajomych, rodziny, którzy byli zadowoleni z usług danej firmy, po to, aby wszystko przebiegło sprawnie i bez zbędnych problemów. Informacje na temat polecanych firm możemy zdobyć też w Internecie lub w lokalnej prasie.

Dobrze jest wcześniej zdobyć podstawową wiedzę na temat materiałów budowlanych, stosowanych technik i rozwiązań, co może okazać się przydatne podczas rozmów z wykonawcą. Tu także dobrze jest poszukać wsparcia osoby, posiadającej specjalistyczną wiedzę, która będzie mogła posłużyć nam swoim wsparciem na etapie negocjacji z firmą wykończeniową. Ważne jest też wstępne oszacowanie kosztorysu prac, dzięki czemu będziemy w stanie zweryfikować informacje, uzyskane od wykonawcy, dotyczące zakresu prac remontowych i ich kosztu, w czym swoją pomocą służy Pewny Lokal. Kwestią do przemyślenia jest też zlecenie całości remontu jednej ekipie bądź też poszczególnych prac wybranym specjalistom, przy czym to pierwsze rozwiązanie znacznie ułatwi nadzór nad przebiegiem prac oraz ewentualne dochodzenie od wykonawcy naprawy usterek. Może się oczywiście zdarzyć, że zdecydujemy się na współpracę z kilkoma specjalistami. Warto jedynie pamiętać o tym, że będzie to od nas wymagać nieco większej czujności oraz większego zaangażowania w kontrolę nad przebiegiem prac w lokalu.

Ważne jest sprawdzenie referencji wykonawcy oraz jego doświadczenia (dobrze jest spytać o posiadane certyfikaty, aktualną polisę ubezpieczeniową etc.), zdobycie ofert od kilku firm, a po ich weryfikacji - wybór odpowiadającego nam wykonawcy i zawarcie z wybraną firmą umowy w formie pisemnej (umowa ustna będzie również wiążąca, ale dochodzenie swoich praw z jej tytułu może okazać się wyjątkowo skomplikowane), w której zawrzemy wszystkie najważniejsze ustalenia i warunki. Pewny Lokal służy swoim wsparciem także w zakresie weryfikacji zapisów umownych przed jej podpisaniem.

Duże znaczenie już na etapie realizacji prac ma też nadzór nad ich przebiegiem, dzięki czemu możliwe jest odpowiednio wczesne zidentyfikowanie nieprawidłowości lub ryzyka pojawienia się opóźnień względem terminów, wskazanych w umowie. Natomiast końcowym etapem będzie już odbiór prac od wykonawcy, którego przeprowadzenie przy pomocy inżyniera lub inspektora będzie stanowiło gwarancję wykrycia wszelkich popełnionych przez wykonawcę błędów, dzięki czemu nie będziemy musieli mierzyć się później z kolejnymi naprawami, prowadzonymi na nasz koszt. W ramach usługi sprawdzenia ekipy remontowej Pewny Lokal oferuje kompleksowe sprawdzenie podłóg, ścian, instalacji (grzewczej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej), poziomów i pionów suchej zabudowy, liniowości opraw punktów elektrycznych i zgodności prac z umową oraz z obowiązującymi przepisami prawa. W podsumowaniu kontroli sporządzany jest szczegółowy raport wraz z dokumentacją fotograficzną, stanowiący niepodważalny argument w dalszych rozmowach z wykonawcą. Inżynierowie Pewnego Lokalu posługują się najwyższej klasy profesjonalnym sprzętem, a posiadane przez nich doświadczenie i na bieżąco aktualizowana wiedza pozwalają na zidentyfikowanie wszystkich, nawet tych niełatwych do wykrycia, problemów.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy Państwa do kontaktu. Pewny Lokal wspiera swoich klientów, oferując unikalne połączenie kompetencji technicznych i prawnych.

Dlaczego warto wykonać przegląd techniczny mieszkania na rynku wtórnym.

Zachęcamy do obejrzenia naszego filmu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Dowiedz się, co należy sprawdzić, jeśli chodzi o stan prawny i techniczny przynależności do mieszkania.

Obejrzyj rozmowę naszych ekspertów.

Poradniki

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Jak kupić nieruchomość
od dewelopera?

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Poradnik odbioru
technicznego od dewelopera

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Kary umowne w umowach nieruchomościowych

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Rękojmia
nieruchomości

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Cesja i inne formy flipowania nieruchomości

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Poradnik dla nabywców
na rynku wtórnym

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Badanie
termowizyjne

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Sprawdzenie
prac wykończeniowych

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Umowa deweloperska
- na co zwracać uwagę?

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Audyt działki

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

  • grade
  • grade
  • grade
  • grade
  • grade
Kupno mieszkania a lokatorzy
Średnia 5/5 na podstawie 15 opinii.

Dowiedz się, jak bezpiecznie kupić lub odebrać mieszkanie

Zobacz, z jakim kosztem może wiązać się wykończenie mieszkania w stanie deweloperskim.

Obejrzyj rozmowę z przedstawicielem firmy wykończeniowej.

Jak sprawdzić nieruchomość?

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka