Transze dla dewelopera

słuchawka telefonu
strzałka

Potrzebujesz pomocy przy sprawdzeniu umowy z deweloperem?

Oddzwaniamy w kilka minut!

Transze dla dewelopera | 797 014 014

Wielu nabywcom sprawia problem rozróżnienie czym są transze dla dewelopera a czym raty płatności wynikające z harmonogramu płatności. W dzisiejszym artykule postaramy się wyjaśnić te kwestie.

Inwestowanie w mieszkania

Dla wielu z nas inwestycja, jaką jest kupno mieszkania czy domu, jest najpoważniejszą inwestycją w życiu. Bardzo często wiąże się to z wieloletnim gromadzeniem oszczędności, a niejednokrotnie – z koniecznością zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Nic więc dziwnego, że nabywcy martwią się o swoje pieniądze i chcą, aby te środki były jak najlepiej zabezpieczone. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, inaczej ustawa deweloperska, wprowadziła wiele regulacji, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa, także finansowego, transakcji, zawieranych na rynku pierwotnym.

Przed jej wejściem w życie panowała spora dowolność w zakresie formy zawierania umów z nabywcami, a także postępowania z wpłacanymi przez nich środkami.

Najważniejsze elementy umowy deweloperskiej

Umowa deweloperska zawierana jest pomiędzy nabywcą domu lub mieszkania z rynku pierwotnego a deweloperem. Na jej podstawie, zgodnie z art. 1 ustawy deweloperskiej, deweloper zobowiązuje się do „ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość.” Umowa deweloperska zawsze zawierana jest w formie aktu notarialnego. Art. 22 ustawy wskazuje najważniejsze elementy, które powinny znaleźć się w umowie wraz z załącznikami:

 • dokładne dane obu stron umowy,
 • istotne cechy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, będącego przedmiotem umowy, w tym określenie położenia lokalu w budynku, jego powierzchni oraz standardu i zakresu prac wykończeniowych, do wykonania których zobowiązuje się deweloper,
 • określenie terminu przeniesienia własności na kupującego,
 • określenie wysokości kar umownych i odsetek,
 • wskazanie normy pomiaru powierzchni powykonawczej lokalu,
 • harmonogram prac budowlanych, w tym termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych ,
 • harmonogram płatności,
 • warunki i konsekwencje odstąpienia od umowy,
 • zasady odbioru lokalu (wskazanie jego terminu oraz formy zawiadomienia o nim).

Umowa musi zawierać zobowiązanie dewelopera do wybudowania budynku, wyodrębnienia lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa własności tego lokalu na nabywcę.

pewny lokal icon

Kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość?

speed clock

Uniknij kosztownych błędów! W 60 sekund odpowiedz na 5 prostych pytań, a my powiemy Ci, na co uważać!

house icon

Kupujesz czy sprzedajesz nieruchomość?

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Gratulujemy podjęcia decyzji! Pamiętaj jednak, że jeśli kupujesz dom od dewelopera, który już jest wybudowany, to bardzo ważne, żebyś m.in.:

 1. Sprawdził dokładnie zapisy umowne - najpewniej będziesz podpisywać umowę przedwstępną, a nie deweloperską. To ważna różnica!
 2. Zweryfikował dewelopera i bezpieczeństwo inwestycji - nieruchomości domowe to mniej "ucywilizowany" niż rynek mieszkaniowy!
 3. Miał prawo do odbioru deweloperskiego i wiedzę techniczną, jak sprawdzić nieruchomość. W przypadku domów to szczególnie ważne!

Pod tym linkiem udostępniamy Ci darmowy poradnik.

Ze względu na złożoność dokumentu, jakim jest umowa deweloperska, oraz długofalowe konsekwencje jej zawarcia, najlepszym rozwiązaniem jest jej sprawdzenie przed podpisaniem z doświadczonym prawnikiem, specjalizującym się w prawie nieruchomości. Pozwoli to na zidentyfikowanie zapisów, które mogą okazać się dla nabywcy niekorzystne i które należy renegocjować z deweloperem. Dodatkowo może zdarzyć się, że w umowie znajdą się klauzule abuzywne, a więc zapisy, na których treść nabywca nie miał wpływu, a które kształtują prawa i obowiązki względem kupującego w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Należą do nich między innymi postanowienia ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność dewelopera z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy bądź uprawniające dewelopera do jednostronnej zmiany umowy. Zgodnie z art. 385[1] § 1 Kodeksu cywilnego takie postanowienia nie będą wiążące dla kupującego, a deweloper stosujący je powinien liczyć się z możliwością nałożenia na niego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kary pieniężnej do wartości 10% obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok jej nałożenia.

Prawnik będzie również w stanie ocenić, czy zapisy umowne są zgodne z regulacjami ustawy deweloperskiej. Przed podpisaniem umowy warto jest też zapoznać się z wpisami w księdze wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości. Dzięki temu dowiemy się, jaki jest status prawny gruntu, na którym realizowana jest inwestycja oraz z jakich środków jest ona finansowana. Dobrze jest pamiętać o tym, że jeżeli hipoteka nieruchomości jest obciążona kredytem dewelopera, konieczne będzie przedstawienie przez niego promesy bankowej, dotyczącej zgody banku na bezobciążeniowe wyodrębnienie nabywanego lokalu. I, co oczywiste, przed przystąpieniem do umowy z deweloperem ważne jest sprawdzenie jego wiarygodności i rzetelności. Duże znaczenie będzie miało chociażby jego członkostwo w Polskim Związku Firm Deweloperskich (PZFD). Sporo informacji na temat dewelopera znajdziemy też w załączonym do umowy deweloperskiej prospekcie informacyjnym. Dobrze jest też sprawdzić dewelopera w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zwrócić się do  niego o przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego jego niezaleganie ze składkami oraz opłatami w ZUS oraz Urzędzie Skarbowym.

Pewny Lokal oferuje wsparcie w analizie umowy deweloperskiej po kątem klauzul, wymagających negocjacji z deweloperem, oraz w zakresie porównania zapisów umownych ze standardami rynkowymi. Dodatkowo szczegółowej weryfikacji podlega też Standard wykończenia, stanowiący załącznik do umowy. Prawnicy Pewnego Lokalu mogą służyć swoim wsparciem również na etapie negocjacji z deweloperem.

Mieszkaniowy rachunek powierniczy

Ustawę deweloperską wprowadzono w związku z koniecznością uregulowania stosunków związanych z zawieraniem umów deweloperskich, ale również w celu zapewnienia szczególnej ochrony nabywcy. Zgodnie z przepisami ustawy, do obowiązków dewelopera należy między innymi prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego.

Wyróżniamy cztery rodzaje tego środka ochrony w postaci:

 • zamkniętego rachunku powierniczego;
 • otwartego rachunku powierniczy z gwarancją ubezpieczeniową;
 • otwartego rachunku powierniczego z gwarancją bankową;
 • otwartego rachunku powierniczego bez gwarancji.

Najbezpieczniejszym z nich jest zamknięty rachunek powierniczy, natomiast zdecydowana większość deweloperów decyduje się na zapewnienie nabywcy otwartego rachunku powierniczego bez dodatkowych gwarancji, głównie ze względu, iż jest on najtańszy dla dewelopera.

W przypadku otwartego rachunku powierniczego środki wpłacane przez nabywców zgodnie z ustaleniami z umowy deweloperskiej zwalniane są przez bank po potwierdzeniu przez jego przedstawiciela postępów prac na budowie względem założonego harmonogramu przedsięwzięcia deweloperskiego. Deweloper może nimi dysponować w celu prowadzenia danej inwestycji, co również może zostać zweryfikowane przez bank. Dzięki temu nabywcy zyskują pewność, że wpłacane przez nich pieniądze nie służą deweloperowi do innych celów, na przykład do finansowania jego działalności.

Jeżeli natomiast deweloper korzysta z zamkniętego rachunku powierniczego, wówczas środki na nim gromadzone trafiają na jego rachunek dopiero po zakończeniu inwestycji oraz przeniesieniu własności nabytego lokalu bądź domu na nabywcę, czego potwierdzenie stanowi umowa przenosząca własność, zawarta w formie aktu notarialnego. Takie rozwiązanie jest bezpieczniejsze z punktu widzenia kupującego, z drugiej jednak strony może negatywnie wpłynąć na płynność finansową dewelopera, który realizację inwestycji zobowiązany jest finansować ze środków własnych lub pochodzących z kredytu. Dodatkowo w przypadku upadłości dewelopera wzrasta ryzyko, że środki, znajdujące się na rachunku powierniczym zamkniętym, zostaną wykorzystane na potrzeby dokończenia danej inwestycji.

Obowiązki dewelopera

Potrzebujesz pomocy prawnika przy sprawdzeniu umowy deweloperskiej?

Zamów pomoc doświadczonego adwokata!

 • W umowie deweloperskiej średnio znajdujemy kilka bardzo niebezpiecznych dla nabywcy klauzul.
 • Nasza kancelaria przeanalizowała tysiące umów deweloperskich.
 • Deweloperzy po naszej interwencji zmieniają niebezpieczne postanowienia umowne.

Gwarancja wyłapania niebezpiecznych klauzul.
Doświadczeni adwokaci.
Analizy umów nawet w 24 h.

Ustawa, oprócz zobowiązania deweloperów do zapewnienia środków ochrony nabywców w postaci rachunku powierniczego, dodatkowo nakłada na deweloperów obowiązki przedkontraktowe. Należą do nich:

 • obowiązek sporządzenia prospektu informacyjnego, zawierającego najważniejsze informacje na temat dewelopera, przedmiotowej inwestycji oraz danego lokalu lub domu,
 • obowiązek jego doręczenia na życzenie strony zainteresowanej zakupem nieruchomości,
 • obowiązek zapewnienia zainteresowanej stronie możliwości zapoznania się z aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, kopią pozwolenia na budowę, sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową - sprawozdaniem spółki dominującej oraz z projektem budowlanym.

Prospekt stanowi integralną część umowy deweloperskiej. Informacje w nim zawarte muszą być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, w innym przypadku nabywca zyskuje prawo do odstąpienia od umowy deweloperskiej.

Dodatkowo, zgodnie z art. 33 ustawy deweloperskiej, deweloperowi grozi odpowiedzialność karna za podawanie niezgodnych z prawdą informacji w prospekcie informacyjnym: „Kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w prospekcie informacyjnym podaje nieprawdziwe lub zataja prawdziwe informacje, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Harmonogram płatności za kupno mieszkania

Raty, które jest obowiązany zapłacić nabywca na poczet ceny nabycia lokalu, wpłaca się na jeden ze wspomnianych wyżej rachunków powierniczych. Płatności te powinny być dokonywane zgodnie z harmonogramem płatności, określającym wysokość raty i termin jej płatności. Wysokość rat ustalana jest indywidualnie pomiędzy stronami umowy. Korzystnym rozwiązaniem z punktu widzenia nabywcy, zwłaszcza w przypadku inwestycji niedawno rozpoczętej, jest harmonogram płatności 10/90 - oznacza to, że nabywca jest zobowiązany do wpłaty 10% ceny po zawarciu umowy deweloperskiej, a pozostałe 90% należne jest dopiero przed podpisaniem umowy przenoszącej własność.
Innym harmonogramem, z którym się zetkniemy zawierając umowę deweloperską, będzie harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego wyrażony w etapach. Nie należy jednak utożsamiać płatności rat z etapami przedsięwzięcia, ponieważ z reguły występują one niezależnie od siebie.

Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego powinien określać etapy jego realizacji, których powinno być co najmniej 4. Koszt każdego z nich nie może być wyższy niż 25% i niższy niż 10% ogólnej kwoty kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego.

Transze dla dewelopera

Jak już wspomnieliśmy, raty wpłacane przez nabywcę zgodnie z harmonogramem płatności a harmonogram inwestycji opisany w etapach to nie to samo. Zgodnie z ustawą deweloperską inwestycja musi zostać podzielona na etapy – minimum 4, maksymalnie 10. Z etapami wiąże się szacunkowy podział kosztów każdego z nich, który, jak wspomniano wyżej, nie może być niższy niż 10% i wyższy niż 25% ceny. Oznacza to, że może dojść do sytuacji, kiedy deweloper w harmonogramie płatności podzieli cenę na niewiele rat i na bardzo wczesnym etapie inwestycji nabywca będzie musiał zapłacić niemalże pełną cenę. Ten fakt nie stanowi powodu do niepokoju – pieniądze te są wówczas ulokowane na wytypowanym przez dewelopera rachunku powierniczym, a zatem nie trafiają od razu bezpośrednio do dewelopera.

To właśnie bank wypłaca deweloperowi poszczególne transze, które są uzależnione od etapu wynikającego z harmonogramu inwestycji i procentowego oznaczenia kosztu realizacji danego etapu. Jak mówiliśmy na wstępie, deweloperzy najczęściej decydują się na otwarty rachunek powierniczy. Można więc być spokojnym, ponieważ bank wypłaca deweloperowi środki zgromadzone na tym rachunku po stwierdzeniu przez uprawnionego zakończenia danego etapu realizacji przedsięwzięcia. Ponadto, bank dokonuje kontroli zakończenia takiego etapu jeszcze przed dokonaniem wypłaty kolejnej transzy.

Pewny Lokal to firma specjalizująca się w prawnych analizach dokumentów i umów na rynku nieruchomości. Pomagamy także przyszłym nabywcom mieszkań podpisać bezpieczną umowę deweloperską. Jeżeli potrzebujesz pomocy w analizie umowy deweloperskiej skontaktuj się z nami pod numerem: 797 014 014 lub napisz maila na adres: kontakt@pewnylokal.pl.

dr Piotr Semeniuk, adwokat od prawa nieruchomości

Potrzebujesz pomocy przy sprawdzeniu umowy z deweloperem?

dr Piotr Semeniuk, adwokat od prawa nieruchomości

Poznaj Pewny Lokal

 1. Jesteśmy jedyną w Polsce firmą kompleksowo pomagającą w bezpiecznym zakupie mieszkania zarówno od dewelopera, jak i na rynku wtórnym.
 2. Pomogliśmy ponad 30 000 klientów w odbiorze mieszkania od dewelopera.
 3. Poza odbiorami pomagamy również w analizie umów od dewelopera oraz przeprowadzamy kompleksowe audyty techniczne i prawne na rynku wtórnym.
 4. Wreszcie pomagamy też w innych kwestiach, m.in. audycie działki, badaniu termowizyjnym lub przy sprawdzeniu ekipy wykończeniowej.
 5. Termin odbioru, analizy prawnej lub innej usługi możesz wygodnie zarezerwować online tutaj.

Na co zwracać uwagę podpisując umowę deweloperską?

Zobacz, jakie kruczki, zagrożenia i haczyki może mieścić w sobie umowa deweloperska.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Kary umowne w umowie deweloperskiej — jak z nich skorzystać, jak ich uniknąć?

Ekspert wyjaśnia wszystkie zawiłości.


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
Kupno mieszkania a lokatorzy
Średnia 5/5 na podstawie 332 opinii.

Potrzebujesz pomocy przy sprawdzeniu umowy z deweloperem?

Analiza dokumentacji prawnej z Pewny Lokal:

Ogólnopolska skala

Ogólnopolska skala

Działamy na terenie całej Polski.

Wysoka specjalizacja

Wysoka specjalizacja

Nasi prawnicy są wyspecjalizowani konkretnie w prawie nieruchomości.

Realizacja w 48h

Realizacja w 48h

Sporządzenie raportu zajmie nam najczęściej 2 dni robocze.

Jednolity format usług

Jednolity format usług

Ustandaryzowane raporty z analiz umów rezerwacyjnych i deweloperskich.

Zgromadzona wiedza

Zgromadzona wiedza

Doświadczenie z setek audytów technicznych i prawnych w jednym miejscu.

Dowiedz się, jak bezpiecznie kupić mieszkanie na rynku pierwotnym

Poradniki

Zachęcamy do pobrania darmowych poradników przygotowanych przez naszych prawników i inżynierów

Poradnik o umowie deweloperskiej

okładka poradnika

Poradnik o karach umownych w umowach nieruchomościowych

okładka poradnika

Poradnik o rękojmi nieruchomości

okładka poradnika

Dowiedz się, jak podpisać umowę deweloperską.

Obejrzyj rozmowę naszych ekspertów.

Jak sprawdzić nieruchomość?

Audyt nieruchomości to nie tylko równe posadzki i bezpieczne instalacje.

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka